وصــــــل حــــــديــــــثــــــاً

يعد صومالي بربري

950 د.إ
-18%

الـمـــــــــواشـي

ماعز القزم – ذكور

1,700 د.إ 1,400 د.إ

الـمـــــــــواشـي

ماعز

650 د.إ

الـمـــــــــواشـي

ماعز الدار

750 د.إ

الـمـــــــــواشـي

بقرة تحتها عجل

8,000 د.إ

الـمـــــــــواشـي

ذبائح تيوس وصخلات

865 د.إ880 د.إ

الـمـــــــــواشـي

ذبائح نجدية وعربية

965 د.إ980 د.إ

الـمـــــــــواشـي

نجدي سعودي مكس رملي وأسود

1,100 د.إ

الـمـــــــــواشـي

خرفان عربية – اناث

950 د.إ

الـمـــــــــواشـي

ماعز باكستاني

1,050 د.إ

الـمـــــــــواشـي

ماعز سعودي

950 د.إ

الـمـــــــــواشـي

ماعز عربي – اناث

800 د.إ